+48 881 687 101
Pn - Pt 10:00 - 17:00

Polityka prywatnosci

I. Postanowienia wstępne

§ 1

Pojęcia pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w Regulaminie Systemu Leady.io, przy czym pojęcie Użytkownika oznacza w zależności od kontekstu Użytkownika lub internautę odwiedzającego strony Systemu.

§ 2

Dostawca wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

II. Dane osobowe

§ 3

 1. Użytkownik w celu skorzystania z Usług musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Również w korespondencji z Dostawcą Użytkownik może podać swoje dane osobowe, by umożliwić Dostawcy udzielenie odpowiedzi.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z Usług.

 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, lub poda w korespondencji z Dostawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18.07. 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Natomiast od dnia 25.05.2018 r. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§ 4

 1. Administratorem danych osobowych jest Dostawca

 2. W zakresie, w jakim dane są przekazywane Partnerom jako Leady, administratorami danych są poszczególni Partnerzy.

 3. Dostawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 4. Dostawca informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Systemu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, operatorzy płatności.

§ 5

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. W stosunku do danych udostępnionych Partnerom zgodnie z § 4 ust. 2, żądanie, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, należy kierować do właściwego Partnera.

 2. Użytkownik ma także dwa rodzaje prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane:

  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; tego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać;

  2. na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Dostawcy; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją Użytkownika.

§ 6

 1. Dostawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Systemu oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Dostawcy oraz jego usług

 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług oraz samego Dostawcy..

 3. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Dostawca może ma prawo do wysyłania na podane przez niego adresy e-mail newsletterów, w tym informacji o nowych usługach lub akcjach promocyjnych, w tym wysyłanej za pośrednictwem urządzeń końcowych (np. komputer, serwer) oraz automatycznych systemów wywołujących. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może je następnie w każdej chwili odwołać. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jego dokonaniem.

§ 7

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez Dostawcę, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Dostawcy na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń oraz przedawnienia zobowiązań podatkowych. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Dostawcę lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych.

§ 8

Dostawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 9

Dostawca może rejestrować adres IP Użytkownika, pod którym będzie on korzystać z Systemu.

III. Pliki cookies

§ 10

 1. System wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika, które mogą być następnie odczytywane przez Dostawcę.

 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości Systemu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Systemu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  2. utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Systemu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. dostosowania zawartości newslettera do preferencji Użytkownika;

  4. wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Systemie.

 1. W ramach Systemu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.

§ 11

 1. Dostawca informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

 2. Dostawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Dostawca, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 12

Dostawca informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Systemu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

§ 13

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujące z Dostawcą podmioty trzecie.