+48 881 687 101
Pn - Pt 10:00 - 17:00

Regulamin leady.io

I. Definicje

§ 1

W niniejszym Regulaminie usługi Leady.io, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:.

 1. „System” – program komputerowy www.leady.io, stworzony, utrzymywany i udostępniany przez Dostawcę na będących w jego dyspozycji serwerach, służący m.in. do kreowania widżetu do pozyskiwania Leadów oraz do zarządzania Leadami, a także kontaktu z osobami potencjalnie zainteresowanymi produktami lub usługami Partnera;
 2. „Dostawca” – HMM Monika Siotor ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 225/223, 93-231 Łódź, e-mail office@leady.io
 3. „Użytkownik” – Partner lub Klient,
 4. „Konto” - konto Użytkownika założone przez niego w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 5. „Partner” – Użytkownik korzystający z Serwisu w celu pozyskiwania Leadów dla swoich produktów lub usług;
 6. „Klient” – Użytkownik korzystający z Serwisu wyłącznie w celu kontaktu z Partnerem;
 7. „Leady” – dane osoby potencjalnie zainteresowanej produktem lub usługą Partnera;
 8. „Konsument” - osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. Użytkownik zakładający Konto dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 9. „Usługi” – usługi, o których mowa w § 2 Regulaminu.
 10. „Cennik” - wykaz stawek na podstawie których naliczane są opłaty za świadczenie przez Dostawcę Usług, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu, dostępny na stronie leady.pl.

II. Postanowienia ogólne

§ 2

Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad świadczenia drogą elektroniczną przez Dostawcę:

 1. na rzecz Partnera następujących czynności:
  • udostępnienia możliwości korzystania z Systemu,
  • stworzenia kodu źródłowego do pozyskiwania Leadów,
  • zapewnienia w systemie teleinformatycznym znajdującym się w dyspozycji Dostawcy zasobów na przechowywanie danych Partnera, które są dodawane do Systemu w związku z korzystaniem przez Partnera z Usług,
  • wsparcia technicznego w celu zapewnienia właściwego działania Systemu.
 2. na rzecz Klienta następujących czynności:
  • stworzenie swojego Konta i korzystanie z jego funkcjonalności.

§ 3

1. Do korzystania z Systemu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i najnowsza wersja jednej ze standardowych przeglądarek internetowych.

2. Strona internetowa Partnera, na której będzie wykorzystywany widżet do zbierania Leadów, powinna spełniać następujące parametry:

 1. Język programowania - HTML
 2. Kod CSS bez komendy !important

§ 4

Do prawidłowego korzystania z Konta wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu się do Konta. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w § 32 i następnych.

§ 5

 1. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Systemie.
 2. Użytkownicy, z wyjątkiem Partnerów, mają możliwość korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Systemu anonimowo lub pod pseudonimem.

§ 6

Zabronione jest także podejmowanie jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, a zwłaszcza mających na celu lub mogących skutkować ingerencją w oprogramowanie Systemu lub uzyskania dostępu do danych innych Użytkowników.

§ 7

Zabronione jest dodawanie do Systemu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, czyli naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich.

III. Partnerzy

Zawarcie umowy

§ 8

Partner, który chce korzystać z Usług, powinien zarejestrować się na stronie leady.io. Następnie Dostawca wyśle Partnerowi e-mail z linkiem aktywacyjnym. E-mail stanowi ofertę Dostawcy w przedmiocie zawarcia umowy o świadczenie Usług. Dostawca zastrzega możliwość niezłożenia oferty ze względu na wiążące go zobowiązania umowne. Kliknięcie linku aktywacyjnego skutkuje przyjęciem oferty Dostawcy. Z tą chwilą między Dostawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usług.

§ 9

 1. W zamian za świadczenie Usług Partner zobowiązuje się uiścić na rzecz Dostawcy wynagrodzenie jednorazowe i uiszczać wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej w Cenniku.
 2. Wynagrodzenie jednorazowe będzie płatne w terminie określonym w Cenniku.
 3. Wynagrodzenie miesięczne będzie płatne miesięcznie z góry w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury.
 4. Wszystkie wynagrodzenia będą płatne przelewem na rachunek bankowy o numerze podanym każdorazowo w treści faktury.

Korzystanie z Systemu

§ 10

Po dokonaniu rejestracji Dostawca umożliwi Partnerowi dostęp do Systemu.

§ 11


1. Zabronione jest dostarczanie przez Partnera w ramach Usług jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności naruszających prawa autorskie, prawa pokrewne, dobra osobiste osób trzecich lub naruszających dobre obyczaje, jak przykładowo dane o charakterze wulgarnym, czy obscenicznym.
2. Zabronione jest także przechowywanie przez Partnera w systemie teleinformatycznym znajdującym się w dyspozycji Dostawcy i udostępnionym Partnerowi, jakichkolwiek informacji lub danych o charakterze bezprawnym, a zwłaszcza naruszających przewidziane przepisami prawa zasady przetwarzania danych osobowych lub prowadzenia marketingu.
3. Zabronione jest wysyłanie przez Partnera w ramach Usług niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zabronione jest również używanie przez Partnera w ramach Usług telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w sposób sprzeczny z wymogami określonymi w przepisie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Partner jest zobowiązany zadbać o to, by powyższe działania były prowadzone jedynie wobec tych osób, które wyraziły uprzednio wymagane przez prawo zgody.
4. W przypadku danych udostępnionych Partnerowi przez Dostawcę, Partner ma obowiązek korzystania z tych danych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

§ 12


W przypadku wystąpienia błędów w Systemie, Partner powinien zgłosić Dostawcy ich wystąpienie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: support@leady.io .

§ 13


1. W przypadku, gdy wprowadzenie aktualizacji Systemu lub jego konserwacja będą wymagały ograniczenia możliwości korzystania z Systemu lub zawieszenia jego działania na czas dłuższy niż 15 minut, wówczas Dostawca poinformuje o tym Partnera z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Informacja będzie przekazana drogą mailową.
2. W innych przypadkach, a zwłaszcza gdy ograniczenie możliwości korzystania z Systemu lub zawieszenie jego działania będzie konieczne ze względów bezpieczeństwa, a w szczególności w przypadku ataków hackerskich lub wystąpienia innych zagrożeń, Dostawca poinformuje Partnera o takim ograniczeniu lub zawieszeniu, o ile będzie to w danych okolicznościach możliwe.

§ 14


O ile Partner i Dostawca nie ustalą nic innego, Partner po zalogowaniu się do Systemu uzyskuje w szczególności możliwość:
a. kreowania widżetu-formularza do pozyskiwania Leadów w celu zamieszczenia go na własnej stronie internetowej,
b. gromadzenia danych kontaktowych z formularzy pochodzących ze strony internetowej Partnera,
c. wymiany korespondencji z Klientami.

Bazy danych

§ 15


1. W ramach świadczenia Usług, w Systemie zbierane są Leady. Partner ma następnie możliwość podglądu i zarządzania tymi danymi za pomocą Systemu.
2. W zakresie określonym funkcjami Systemu, Partner ma również możliwość samodzielnego importowania danych do Systemu.

§ 16


1. Przed zakończeniem czasu obowiązywania umowy oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia czasu obowiązywania umowy Partner ma możliwość dokonania eksportu danych zgromadzonych w Systemie w związku ze świadczeniem Usług dla Partnera. Opłata za usługę opisaną w niniejszym ustępie jest określona w Cenniku.
2. Po upływie czasu wskazanego w postanowieniu ustępu powyższego Dostawca będzie uprawniony do skasowania pozostawionych przez Partnera danych z Systemu.
3. Skasowanie danych zgromadzonych w Systemie w związku ze świadczeniem Usług dla Partnera, będzie dokumentowane protokołem, którego skan będzie przekazany do Partnera za pomocą poczty elektronicznej.

Zasady odpowiedzialności

§ 17


1. Dostawca nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za szkodę lub krzywdę powstałą w wyniku korzystania z Usług przez Partnera. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami do Dostawcy, Dostawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Partnera. W przedmiotowym przypadku Partner zobowiązany jest zwolnić Dostawcę od odpowiedzialności, ponieść lub zwrócić poniesione z tego tytułu koszty i zaspokojone roszczenia, w tym zapłacone przez Dostawcę kary umowne, grzywny, kary administracyjne i inne oraz zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich.
2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a. przerwy w świadczeniu Usług zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezawinionych przez Dostawcę,
b. brak dostępu do Usług wynikający z nadużycia, oszustwa, działania hackerów lub siły wyższej,
c. usunięcie lub uniemożliwienie dostępu do bezprawnych danych znajdujących się w Systemie.
3. Dostawca jest uprawniony do zawieszenia świadczenia Usług na rzecz Partnera do czasu usunięcia naruszeń, gdy Partner korzysta z Usług w sposób sprzeczny z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub Regulaminem.
1. O zawieszeniu Usług i przyczynach zawieszenia Partner zostanie poinformowany niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w Koncie.
2. W przypadkach zawieszenia świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym paragrafie Partnerowi nie przysługuje żadne odszkodowanie.
3. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu świadczenia Usług jest ograniczona wobec Partnera do wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez Dostawcę od Partnera przez czas świadczenia Usług, jednak nie dłuższy niż okres roku poprzedzającego wystąpienie szkody. Odpowiedzialność Dostawcy wobec Partnera nie obejmuje utraconych korzyści.

Czas trwania umowy

§ 18


1. O ile odrębnie wyraźnie nie zaznaczono inaczej, umowa o świadczenie Usług zawarta jest na czas nieokreślony i każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia jej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Wypowiedzenie umowy powinno zostać wysłane przez Partnera e-mailem na adres office@leady, przez Dostawcę e-mailem na adres Partnera wskazany w Koncie.
3. Dostawca ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
a. choćby jednokrotnego naruszenia przez Partnera § 6, 7 lub 11 Regulaminu,
b. choćby jednokrotnego naruszenia przez Partnera praw autorskich do Systemu,
c. pozostawania przez Partnera w opóźnieniu z zapłatą jakiejkolwiek części wynagrodzenia na rzecz Dostawcy o więcej niż 14 dni.
4. W sytuacji opisanej w postanowieniu ustępu 3 lit. c niniejszego paragrafu Dostawca ma alternatywnie prawo wstrzymania realizacji Usług na rzecz Partnera do czasu zapłaty przez Partnera całości wynagrodzenia należnego Dostawcy. Wszelka odpowiedzialność Dostawcy wobec Partnera za szkody związane ze skorzystaniem z prawa wstrzymania realizacji Usług jest wyłączona. Skorzystanie z prawa wstrzymania realizacji Usług nie wyłącza możliwości skorzystania przez Dostawcę z możliwości wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.

IV. Klienci


Założenie Konta

§ 19


1. Osoba, która chce zawrzeć umowę z Dostawcą w przedmiocie założenia Konta, po wypełnieniu formularza na stronie Partnera powinna kliknąć przycisk „Zarejestruj się”. Formularz stanowi ofertę Dostawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
2. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Dostawcy. Na podany adres e-mail system informatyczny automatycznie przesyła link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego skutkuje przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Dostawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Dostawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.
3. Z chwilą zawarcia umowy o założenie Konta, określoną w postanowieniu ust. 2 powyżej, Dostawca rozpoczyna wykonywanie usługi, która polega na zapewnieniu dostępu do Systemu.

V. Odstąpienie od umowy


§ 20


Dostawca zaleca, by Klient przechowywał swoje dane służące do logowania w Systemie w taki sposób, by żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 21


1. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu § 19 ust. 2.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o założenie Konta, Klient powinien poinformować Dostawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Dostawcy podany w postanowieniu § 1 pkt 2) Regulaminu).
3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy o założenie Konta, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

VI. Funkcjonalności Konta


§ 22


Po zalogowaniu się do swojego Konta Klient ma możliwość prowadzenia korespondencji z Partnerami, na których stronach internetowych pozostawił swoje dane.

VII. Czas trwania umowy


§ 23


1. Umowa o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Dostawcy podany w § 1 pkt 2) Regulaminu, e-mailem na adres office@leady.io lub w innej formie.

VIII. Reklamacje


§ 24


1. Wszelkie reklamacje należy składać do Dostawcy pocztą elektroniczną na adres e-mail office@leady.io, pocztą bezpośrednio na adres Dostawcy podany w postanowieniu § 1 pkt 2) Regulaminu.
2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis, na czym polegały nieprawidłowości w usłudze świadczonej przez Dostawcę.
3. Dostawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

IX. Dane osobowe


§ 25


1. Użytkownik w celu skorzystania z Usług musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Również w korespondencji z Dostawcą Użytkownik może podać swoje dane osobowe, by umożliwić Dostawcy udzielenie odpowiedzi.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z Usług.
3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, lub poda w korespondencji z Dostawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18.07. 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Natomiast od dnia 25.05.2018 r. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§ 26


1. Administratorem danych osobowych jest Dostawca
2. W zakresie, w jakim dane są przekazywane Partnerom jako Leady, administratorami danych są poszczególni Partnerzy.
3. Dostawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
4. Dostawca informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Systemu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, operatorzy płatności.

§ 27


1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Dostawcy.
2. W stosunku do danych udostępnionych Partnerom zgodnie z § 26 ust. 2, żądanie, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, należy kierować do właściwego Partnera.
3. Od dnia 25.05.2018 r. Użytkownik będzie miał również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Od dnia 25.05.2018 r. Użytkownik będzie miał również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

§ 28


1. Dostawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Dostawcy oraz jego usług.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.
3. Dostawca na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podany adres e-mail informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

§ 29


Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez Dostawcę, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Dostawcy na rzecz Użytkownika. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas prowadzenia takich działań przez Dostawcę lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail.

§ 30


Dostawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.


§ 31


Dostawca będzie także rejestrował adres IP Użytkownika, pod którym będzie on korzystać z Systemu.

X. Pliki cookies


§ 32


1. Dostawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Dostawcy lub innych podmiotów.
2. Dostawca wykorzystuje zarówno pliki cookies wewnętrzne, czyli pochodzące z Serwisu, jak i zewnętrzne, czyli pochodzące od innych niż Dostawca podmiotów.
3. Dostawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, dopasowywania treści Systemu do preferencji danego Użytkownika, marketingowych oraz zapewnienia prawidłowego działania Systemu, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

§ 33


1. Dostawca informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
2. Dostawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Dostawca, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
Firefox: support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera: help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Internet Explorer: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

§ 34


Dostawca informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Systemu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

XI. Zmiana Regulaminu


§ 35


1. Dostawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
a. wprowadzenia przez Dostawcę nowych usług, związanych z Systemem,
b. modyfikacji usług świadczonych w Systemie,
c. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawie telekomunikacyjnym, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.
2. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Dostawca prześle do Użytkowników, na podane przez nich w Systemie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Użytkowników na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
1. Użytkownik, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług na zasadach wskazanych w postanowieniach odpowiednio § 18 lub 23 Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie wypowie umowy przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Użytkownika z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

XII. Postanowienia końcowe


§ 36


1. Wszelkie spory Strony będą starały się rozwiązywać polubownie.
2. Regulamin znajduje się na stronie leady.pl oraz w siedzibie Dostawcy wskazanej w postanowieniu § 1 pkt 2) Regulaminu.